+48 574 748 831 gdansk@taxsafe.pl

  Wybór formy opodatkowania

  Wybór formy opodatkowania


  forma opodatkowania

  Przy zakładaniu działalności gospodarczej należy wybrać formę opodatkowania naszych dochodów. Wybór zależy głównie od prognozowanej wysokości przychodów , ale także od rodzaju wykonywanej działalności.

  W Polsce występują cztery formy opodatkowania:

  1. Zasady ogólne (skala podatkowa) – najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma opodatkowania, która uwzględnia przychody z działalności oraz przychody uzyskiwane w ramach stosunków pracy, umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskiwanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zasiłki, renty, emerytury). W zależności od wysokości dochodu, stosujemy skalę podatkową na poziomie 18% lub 32%. Podatek w wysokości 18% stosujemy w przypadku, gdy nasze dochody nie przekraczają kwoty 85 528 zł. Jeśli przekroczymy tę kwotę, to nadwyżkę należy opodatkować stawką 32%. Na przykład, jeśli nasze dochody w danym roku wyniosły 90 000 zł, to od kwoty 85 528 zł obliczamy podatek w wysokości 18%, natomiast od kwoty4 472 zł (nadwyżki) podatek w wysokości 32% (minus kwota zmniejszająca podatek).
  2. Podatek liniowy (19%) – jeśli mamy prognozę naszych dochodów i wynika z niej, że będziemy zarabiać więcej niż 85 528 zł rocznie, to korzystniejszą formą opodatkowania od zasad ogólnych jest podatek liniowy na poziomie 19%. Jest to stała stawka podatku, bez względu na wysokość dochodu.
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tym wypadku mamy do czynienia z dość specyficzną formą opodatkowania, ponieważ przedsiębiorca nie może pomniejszać kwoty przychodu o poniesione koszty. Stawki ryczałtu, które są dobierane w zależności od wykonywanej działalności wynoszą: 2%; 3%; 5,5%; 8,5%; 17% oraz 20%. Ryczałt jest przeznaczony dla osób fizycznych uzyskujących przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym spółki cywilne dla osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych), które w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  • a) uzyskały przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro;
  • b) uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

  Art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz. U. 1998 nr 144 poz.  930) określa rodzaje działalności, które nie mogą opodatkować swoich przychodów ryczałtem.

  1. Karta podatkowa – jest to rzadko stosowana zryczałtowana forma opodatkowania. Opłacany przez przedsiębiorcę podatek nie jest odliczany od kwoty uzyskanych dochodów Stawka karty podatkowej zależy od określonych czynników:
  • rodzaju wykonywanej działalności;
  • wielkości zatrudnienia;
  • wielkości miejscowości w której działalność jest prowadzona (liczby ludności);
  • rozmiaru prowadzonej działalności;
  • wieku podatnika

  W przypadku karty podatkowej podobnie jak w przypadku ryczałtu nie ma możliwości pomniejszania uzyskanych przychodów o poniesione koszty podatkowe. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, karta podatkowa jest przeznaczona tylko dla określonych rodzajów działalności (np. opieka domowa nad dziećmi, opieka nad osobami starszymi, usługi rozrywkowe).

  Od 2019 roku przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania do 20 dnia następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym. Jedynym wyjątkiem jest uzyskanie pierwszego przychodu w grudniu, ponieważ zmiana formy opodatkowania jest możliwa do końca grudnia.


  Czy faktura VAT musi być podpisana przez wystawiającego (sprzedawcę)?


  Czy FV, musi być podpisana?

  Czy FV, musi być podpisana? Podpowiadamy!

  To kwestia, która zastanawia wielu przedsiębiorców i nie jest jednoznacznie wyjaśniona w przepisach. Jednak po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zniesiono obowiązek podpisu sprzedawcy oraz pieczątek firmowych na fakturze, więc nawet bez nich może być ona uznawana za dokument księgowy. Istnieją oczywiście wyjątki takie jak:

  • faktury korygujące (na minus);
  • faktury na rzecz rolników ryczałtowych (faktura VAT-RR);
  • noty korygujące.

  Są to dokumenty, które muszą zostać opatrzone podpisem.

  Według Ministerstwa Finansów faktura jest prawidłowo wystawiona wtedy, gdy zawiera wszystkie niezbędne elementy, które są wyszczególnione w art. 106e ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz.535), tj.:

  Faktura VAT powinna zawierać:

  • datę wystawienia;
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one wcześniej uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  • stawkę podatku;
  • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  • kwotę należności ogółem.

  Oprócz tego, są też dodatkowe elementy faktury, wykorzystywane w wyjątkowych przypadkach:

  – „odwrotne obciążenie”- jeśli rozliczeniem podatku od towarów i usług jest obarczony nabywca;
  – „samofakturowanie”- jeśli nabywca wystawia fakturę w imieniu sprzedawcy;
  – „metoda kasowa”- jeśli sprzedawca wybrał taką metodę rozliczania podatku od towarów i usług;
  – „procedura marży dla biur podróży”- w przypadku świadczenia usług turystycznych, gdzie podstawę opodatkowania stanowi kwota marży;
  – „procedura marży towary używane” – w przypadku towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków oraz dzieł sztuki, gdzie podstawę opodatkowania stanowi kwota marży.

  Na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów bądź świadczenia usług przez podatnika zwolnionego przedmiotowo lub podmiotowo z VAT, należy wyodrębnić na fakturze:

  – przepis aktu wydanego na podstawie ustawy lub ustawę, na podstawie której podmiot został zwolniony z VAT,
  – przepis dyrektywy, która zwalnia podatnika z VAT,
  – inną podstawę prawną, która zwalnia podmiot z VAT.


  Samochód prywatny w firmie – Sposoby rozliczania


  Sposoby rozliczania kosztów eksploatacji samochodu prywatnego w firmie (działalności gospodarczej)

  Sposoby rozliczania kosztów eksploatacji samochodu prywatnego w firmie (działalności gospodarczej)

  Istnieją dwie metody ujmowania kosztów eksploatacji samochodu osobowego w przedsiębiorstwie. Wpływ na wybór danej metody może mieć wartość pojazdu bądź preferencje przedsiębiorcy.

  I. Opcja

  Pierwszą opcją rozliczania kosztów eksploatacji samochodu w firmie jest zaliczenie go do środków trwałych przedsiębiorstwa na podstawie umowy kupna/sprzedaży, faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup oraz naliczanie amortyzacji z tytułu jego użytkowania. Do końca 2018 r. obowiązywało tylko ograniczenie możliwości rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 50%, natomiast od 2019r. została wprowadzona nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na podstawie której przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko 75% kosztów eksploatacji samochodu (paliwo, naprawy, części), oraz odliczyć 50% podatku od towarów i usług.

  Amortyzację należy wyliczyć jednym z dwóch sposobów:

  1. jednorazowa-w przypadku gdy wartość początkowa samochodu nie przekroczyła 10 000 złotych,
  2. liniowa – na podstawie stawki amortyzacji (maksymalna 20%) – należy przygotować plan amortyzacji.

  II. Opcja

  Inną metodą ujmowania kosztów eksploatacji samochodu w przedsiębiorstwie jest korzystanie z prywatnego auta na cele działalności. W tym wypadku rozliczanie kosztów do końca 2018 r. odbywało się za pomocą wypełnionej przez właściciela tzw. „kilometrówki”, czyli ewidencji przebiegu pojazdu. Jednak w roku 2019 wraz z  nowelizacją ustawy o PIT i zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 wydatki związane z prywatnym pojazdem zostaną ujęte w kosztach uzyskania przychodu w wysokości 20% poniesionych wydatków a ewidencje przebiegu pojazdu nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniu.


  Kiedy warto udać się do doradcy podatkowego?


  Ze wsparcia doradcy podatkowego korzystają zarówno osoby prywatne, jak również firmy i przedsiębiorstwa. Wiedza i umiejętności takiego specjalisty w wielu przypadkach mogą okazać się niezbędne. Kiedy w szczególności warto skorzystać z pomocy takiej osoby? Odpowiedź znajdziecie w naszym artykule. Zachęcamy do lektury!

  Doradca podatkowy

  Doradca podatkowy to osoba fizyczna, która zdała państwowy egzamin uprawniający do wykonywania powyższego zawodu i została wpisana na listę doradców podatkowych w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

  Doradcą podatkowym mogą być również adwokat bądź radca prawny oraz inne osoby prawne wpisane do rejestru osób, które mają uprawnienia do wykonywania omawianego zawodu. Doradca podatkowy jest osobą zaufania publicznego, zobowiązany jest do działania zgodnego z zasadami etyki.

  Pomoc doradcy podatkowego – kiedy jest niezbędna?

  Warto skorzystać z pomocy specjalisty i zaoszczędzić sobie problemów, które mogą wyniknąć z braku znajomości różnego typu procedur. Kiedy konkretnie konsultacja z doradcą jest wskazana?

  1. Obowiązkiem każdego obywatela jest płacenie podatków. W przypadku, gdy wypełnienie deklaracji podatkowej budzi jakiekolwiek wątpliwości, warto skorzystać z pomocy doradcy.
  2. Ze wsparcia doradcy podatkowego powinny skorzystać osoby, które rozpoczynają działalność i nie wiedzą, jaki model rozliczania podatkowego w ich przypadku będzie optymalnym rozwiązaniem.
  3. Pomoc doradcy podatkowego jest bardzo istotna w podczas przeprowadzania optymalizacji podatkowej w firmie.
  4. Konsultacja z doradcą podatkowym jest również wskazana, gdy jakiekolwiek kwestie regulowane przez prawo podatkowe są dla nas niejasne.
  5. Doradcy podatkowi często zajmują się też prowadzeniem ksiąg podatkowych dużych przedsiębiorstw.
  6. W obszarze działania doradców podatkowych mieści się też przeprowadzanie audytów. Przeprowadzanie audytu podatkowego — wstępnego, szczegółowego bądź kompleksowego umożliwi wykrycie ewentualnych niedopatrzeń i błędów oraz ich korektę. Takie działanie sprawi, że firma będzie lepiej przygotowana na kontrolę ze strony organów skarbowych.
  7. Kolejną usługą doradców jest sporządzanie opinii z zakresu obowiązków prawnych.
  8. Z usług doradcy podatkowego mogą skorzystać również wszystkie osoby, które potrzebują zastępstwa procesowego. Doradca podatkowy zajmuje się reprezentacją swojego klienta podczas postępowania podatkowego.
  9. Sporządzanie wniosków, zażaleń, odwołań i innych dokumentów dotyczących spraw skarbowych i podatkowych dla wielu osób jest bardzo skomplikowane. W takich kwestiach również można  zwrócić się do
  10. Doradcy podatkowi zajmują się też prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz obsługą kadrowo-płacową, na bieżąco wskazują też najkorzystniejsze rozwiązania dotyczące podatków i chronią interesy przedsiębiorcy oraz jego firmy.

  Podsumowanie

  Pomoc doradcy podatkowego może uchronić nas i naszą firmę od poważnych błędów i przykrych konsekwencji. Właśnie dlatego wiele firm i przedsiębiorstw decyduje się na stałą współpracę z doradcą.

  Jeśli potrzebujesz porady podatkowej, sprawdź naszą ofertę tutaj  pomożemy Ci wybrać najbardziej wydajne dla Ciebie rozwiązanie.


  Outsourcing księgowości – REALNE korzyści


  Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług outsourcingu księgowego, co więcej taką usługę świadczy w Polsce spora liczba biur rachunkowych. Czym jest taka usługa i dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie? Właśnie o tym przeczytacie w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

  Outsourcing księgowy

  Outsourcing księgowy – co to?

  Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest outsourcing księgowy. Mówiąc najprościej, jest to powierzenie obsługi księgowej firmy podmiotowi zewnętrznemu. Takie rozwiązaniu umożliwia rezygnację z działu księgowego i ma sporo innych zalet.

  Zalety outsourcingu księgowego

  Powierzenie kwestii dotyczący obsługi księgowej firmy podmiotowi zewnętrznemu ma szereg zalet. Jakich? O tym przeczytacie poniżej.

  • Oszczędność – Przedsiębiorca, decydując się na outsourcing księgowy, może zrezygnować z działu księgowego w swojej firmie. Związane jest to ze sporą oszczędnością – outsourcing księgowy generuje mniejsze koszty niż zatrudnienie księgowego.
  • Znika problem związany z procesem rekrutacji pracowników, wypłaceniem pensji, opłacaniem składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych pracownika. Znikają również problemy związane z nieobecnością w pracy księgowego, urlopami i zwolnieniami lekarskimi.
  • Przedsiębiorca ponosi tylko opłatę za korzystanie z usługi, warto tutaj dodać, że taki wydatek można umieścić w kosztach prowadzenia działalności.  Wszystko to sprawia, że koszty związane z obsługą księgową firmy  maleją o 20-50%, a to duża oszczędność.
  • Przedsiębiorca może zaoszczędzić przestrzeń biurową, którą zajmowałoby biurko dla księgowego. Ponadto, nie musi martwić się o przechowywanie dokumentów – zarówno tych w wersji papierowej, jak również elektronicznej.
  • Właściciel firmy nie musi też kupować sprzętu dla księgowego oraz specjalistycznych oprogramowań. Znikają koszty związane z zakupem różnego typu programów i licencji, jak również z serwisowaniem i eksploatacją sprzętu biurowego.
  • Podkreślić należy tutaj również, że korzystanie z usług zewnętrznej firmy księgowej jest całkowicie bezpieczne. Outsourcingiem księgowym zajmują się osoby o specjalistycznej wiedzy, które zazwyczaj pochwalić się mogą wieloletnim również doświadczeniem w branży. Wszystko to daje przedsiębiorcy pewność, że obsługa księgowa przebiegać będzie na najwyższym poziomie.
  • Warto tutaj podkreślić, że odpowiedzialność za ewentualne niedopatrzenia i błędy w księgowości ponosi wyłącznie firma zajmująca się outsourcingiem, nie przedsiębiorca.

  Na koniec

  Jak widać, zalety korzystania z outsourcingu księgowego są imponujące. Wszystkim przedsiębiorcom podpowiadamy, że takie rozwiązanie jest godne przemyślenia. Współpraca z porządną firmą zajmującą się outsourcingiem księgowym to spora oszczędność i pewność, że wszelkie kwestie dotyczące księgowości będą dopięte na na ostatni guzik. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianej dziś kwestii służymy pomocą.


  Zmiany w CIT w 2019 r.


  Zmiany w CIT w 2019 r

  W skrócie

  Od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 23 października 2018 roku, (Dz.U. 2018 poz.2159) dotycząca preferencyjnej stawki podatku dochodowego (9%) od osób prawnych (CIT). Zmiana obejmie rozliczenia dochodów (przychodów) spółek uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku, czyli dochody z 2018 roku, które rozliczamy w 2019 rokunie będą brane pod uwagę.

  Dla kogo?

  Aby skorzystać z 9% stawki CIT należy spełnić następujące warunki:

  • przychody uzyskane w danym roku nie mogą przekroczyć 1,2 mld EUR
  • posiadanie statusu małego podatnika w danym roku podatkowym(warunek ten nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, w roku rozpoczęcia tej działalności)

  Wyjaśnienia:

  Stawkę 9% możemy zastosować jedynie do przychodów operacyjnych, jednak podczas oceny możliwości jej zastosowania przez podatnika bierzemy pod uwagę zarówno przychody operacyjne jak i kapitałowe.

  Jeśli podatnik prowadził działalność w zeszłym roku, a w tym roku chce rozliczyć się stawką podatku 9%, musi uwzględnić przychód z zeszłego roku (aby zweryfikować status małego podatnika) jak i z bieżącego. Natomiast jeśli podatnik założył działalność w roku bieżącym, to jest zobowiązany uwzględnić w rozliczeniu jedynie przychód z roku bieżącego.

  Kto nie skorzysta?

  • podmioty powstałe w skutek przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową
  • podmioty powstałe w skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
  • podmioty powstałe w wyniku podziału
  • spółki dzielona
  • niektóre podmioty posiadający wkłady niepieniężne (aporty)
  • grupy kapitałowe

  Opodatkowanie zagranicznego kapitału w Polsce

  Warto zauważyć, że spółka zagraniczna podlegająca ograniczonemu opodatkowaniu (osiągająca przychód poprzez polski podmiot), także może skorzystać z obniżonej stawki CIT. Jednak w tym przypadku przez przychód podatnika rozumiemy przychód całego przedsiębiorstwa, czyli przychód spółki w Polsce jak i przychód osiągnięty za granicą kraju.


  Rozliczanie deklaracji PIT


  Obowiązkiem każdego podatnika jest rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. W zależności od wysokości dochodów, bądź od rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć odpowiednią deklarację PIT.

  Główne zeznania roczne PIT:

  PIT-16A to formularz dla osób, które korzystają ze sposobu opodatkowania w formie karty podatkowej. Wykazujemy w nim faktycznie zapłacone i odliczone od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w poszczególnych miesiącach roku. Jeśli nie zapłacimy składki na ubezpieczenie zdrowotne w jakimś miesiącu, to nie możemy jej uwzględnić ani w karcie podatkowej ani w formularzu PIT-16A. Kwota odliczenia składki nie może przekroczyć kwoty należnej zaliczki podatku. Deklaracja PIT-16A jest przeznaczona dla osób rozliczających się indywidualnie.

  PIT-28 to formularz dla podatników rozliczających się ryczałtowo, którzy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy itp. Deklaracja PIT-28 jest przeznaczona dla podatników rozliczających się indywidualnie. Możliwe załączniki do PIT-28 to PIT-28A, PIT-28B, PIT/D, PIT/O, PIT/2K.

  PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, bądź uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze. Podatnik może rozliczać się zarówno indywidualnie jak i łącznie z współmałżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Możliwe załączniki do PIT-36 to PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/Z, PIT-2K, SSE-R, ZAP-3, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, certyfikat rezydencji podatkowej.

  PIT-36L jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną stawką 19% (podatek liniowy). Deklaracja PIT-36L jest przeznaczona tylko dla podatników rozliczających się indywidualnie. Możliwe załączniki do PIT-36L to PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z, ZAP-3, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

  PIT-37 służy do rozliczania wyłącznie przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej uzyskanych na terenie Polski w wyniku stosunku pracy, emerytur oraz rent krajowych, zasiłków pieniężnych itp. Formularz PIT-37 jest przeznaczony dla podatników rozliczających się zarówno indywidualnie jak i łącznie z współmałżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Możliwe załączniki do PIT-37 to PIT/D, PIT/O, PIT-2K, SSE-R, ZAP-3, sprawozdanie finansowe, certyfikat rezydencji podatkowej

  PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali przychód ze sprzedaży akcji i udziałów.

  Jedynym możliwym załącznikiem do PIT-38 jest PIT/ZG.

  PIT-39 to formularz dla podatnika, który uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości bądź jej części lub udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej i prawa wieczystego użytkowania gruntów (jeżeli nie dokonał odpłatnego zbycia w wyniku wykonywania działalności gospodarczej). Dotyczy to jedynie nieruchomości, którą podatnik nabył lub wybudował przed upływem 5 lat. Ten okres liczymy od ostatniego dnia roku, w którym nieruchomość została zakupiona. Deklaracji nie składają podatnicy, którzy sprzedają nieruchomości zaliczone do majątku działalności. Taka sprzedaż wymaga rozliczenia w ramach przychodów z tej działalności. Wyjątkiem, który trzeba uwzględnić w PIT-39 są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą budynków i lokali mieszkalnych, gruntu lub praw użytkowania wieczystego. Możliwe załączniki do PIT-39 to PIT/ZG i ZAP-3.

   

  Objaśnienia załączników:

  • PIT/B – w nim przedsiębiorcy wykazują straty bądź dochody z działalności prowadzonej samodzielnie, a także ze spółek osobowych, w których są wspólnikami (małżonkowie wypełniają odrębne formularze PIT/B);
  • PIT/D – to formularz dla osób, które chcą odliczyć od podatku wydatki mieszkaniowe (spłata odsetek kredytu lub pożyczki na cele mieszkaniowe), małżonkowie wypełniają jeden egzemplarz (z wyjątkiem tych w separacji);
  • PIT/M – jest potrzebny, jeśli dochody małoletnich dzieci podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców;
  • PIT/O – składa się go w przypadku odliczeń od dochodu kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne oraz na Internet lub podatku z tytułu wychowywania dzieci (małżonkowie wypełniają jeden formularz);
  • PIT/ZG – to formularz, który zawiera informację o wysokości uzyskanego dochodu i zapłaconego podatku za granicą, jeśli podlega on opodatkowaniu w Polsce (formularz składa się osobno dla każdego państwa, w którym uzyskaliśmy dochód);
  • PIT/Z – w nim podatnicy wykazują dochód bądź stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (osoby, które po raz pierwszy otwierają działalność gospodarczą);
  • PIT-2K – podatnik, który po raz pierwszy odlicza od dochodu bądź podatku wydatki mieszkaniowe (np. spłata odsetek kredytu) ma obowiązek dołączyć PIT-2K do zeznania PIT/D, ponieważ stanowi on oświadczenie o wysokości odliczenia;
  • PIT-28A – stanowi informację o dochodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko (oprócz spółek) oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze;
  • PIT-28B – taką deklarację musi złożyć ryczałtowiec, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki osób fizycznych (przede wszystkim spółki cywilne i jawne);
  • SSE-R – rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
  • ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem;
  • sprawozdanie finansowe;
  • sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej;
  • certyfikat rezydencji podatkowej.

   

   


  Dlaczego warto korzystać z naszego biura rachunkowego?


  Biur rachunkowych jest naprawdę sporo, praktycznie w każdym mieście możemy wybierać między szeregiem ofert, a na wybór ostatecznej decyzji wpływa cały szereg kwestii.

  Dlaczego jednak warto wybrać nasze biuro, czyli TAX SAFE Gdańsk? Właśnie tę kwestie wyjaśnimy w dzisiejszym artykule. Zachęcamy do lektury!

  TAX SAFE Gdańsk

  biuro rachunkowe gdańsk

  1. Kompleksowa oferta – świadczymy kompleksowe usług, dzięki czemu możemy pomóc naszym klientom w każdej sprawie dotyczącej rozpoczęcia działalności gospodarczej, utworzenia spółki prawa handlowego, jak i rozliczania przedsiębiorstwa. Zajmujemy się uproszczoną, jak i pełną księgowością. W zakresie naszych usług mieści się:
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
  • prowadzenie karty podatkowej
  • prowadzenie ksiąg handlowych

  Kolejnym obszarem usług, z którego często korzystają zarówno początkujący, jak również doświadczeni przedsiębiorcy jest finansowanie. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się również takimi kwestiami jak:

  • leasingi
  • kredyty
  • factoring
  • dotacje unijne
  • ubezpieczenia

  Ponadto, zawsze doradzamy naszym klientom i szukamy dla nich rozwiązań, które pozytywnie wpłyną n a sytuację finansową i rozwój firmy.

  1. Oferty szyte na miarę

  Dokładnie analizujemy preferencje naszego klienta i wychodzimy im naprzeciw – tworzymy ofertę w 100% dostosowaną do potrzeb przedsiębiorcy i jego firmy. Oferujemy różne pakiety naszych usług – pakiet srebrny, pakiet złoty i pakiet platynowy. Pakiety różnią się od siebie między innymi liczbą księgowanych dokumentów.

  1. Dobry kontakt z klientem

  Dobra komunikacja z klientem to podstawa udanej współpracy. W razie potrzeby kontaktujemy się z klientem, tłumaczymy wątpliwe kwestie, doradzamy, zapewniamy również dostęp do księgowości online.

  1. Uczciwe ceny

  Wiemy, że ceny usług biura rachunkowego są bardzo ważne dla naszych klientów. Stworzyliśmy uczciwy, przejrzysty cennik. Klienci dokładnie wiedzą, ile i za jakie usługi płacą.

   

  Na koniec

  Satysfakcja klientów to dla nas priorytet. Zapewniamy jasne warunki współpracy, uczciwe ceny i usługi spełniające najwyższe standardy jakości.

  Zapraszamy do współpracy! Sprawdź ofertę naszego biura rachunkowego tutaj


  Zmiany w Leasingu samochodów osobowych dla firm w roku 2019


  Nowe Zmiany w Leasingu samochodów osobowych

  • Użytkowanie samochodów wyłącznie firmowych pozostaje bez zmian – tj. 100% VAT możemy zaliczyć w koszty
  • W przypadku aut użytkowanych w sposób mieszany (prywatny oraz firmowy), koszty stanowić będzie jedynie 75% kwoty netto oraz 50% kwoty VAT wszelkich wydatków eksploatacyjnych
  • Podwyższono limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów przez firmę (zamiast 20 tys. euro limit wynosi teraz 150 tys. zł). Wyjątek stanowią samochody elektryczne dla których limit amortyzacji wynosi 225 tys. zł
  • Nowością jest ustalenie kwot 150 i 225 tys. zł (odpowiednio dla samochodów spalinowych/hybrydowych oraz elektrycznych) jako limity kosztów dla leasingu operacyjnego pojazdów osobowych
  • Limit 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych niestety wejdzie w życie dopiero po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską (termin wciąż nieznany), póki co objęte są one również limitem 150 tys. zł.

   

  Konsekwencje zmian dla przedsiębiorców

  • Obniżenie kosztów uzyskania przychodu dla przedsiębiorców użytkujących auta zarówno do celów prywatnych jak i mieszanych – zamiast 100% kwoty netto wydatków eksploatacyjnych w koszty zaliczyć będą oni mogli jedynie 75% tej kwoty, co spowoduje zwiększenie podstawy do opodatkowania. Zmiana te obejmie wszystkich przedsiębiorców.
  • Brak możliwości zaliczenia 100% kwoty netto raty leasingowej w koszty dla pojazdów osobowych, których wartość inicjalna przekroczy 150 tys. zł.
  • Korzyść dla przedsiębiorców kupujących lub finansujących poprzez kredyt samochód o wartości powyżej 20 tys. euro a poniżej 150 tys. zł (w 2019 r. zwiększono limit).

   

  Zasady obowiązywania zmian

  • Umowy zawarte przed końcem 2018 roku rozliczane będą na starych zasadach, chyba, że po tym terminie w umowie leasingu/najmu wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany (np. cesja na inny podmiot gospodarczy)

   

  Różnice w limitach dla podatników VAT i nie-VATowców

  • Pamiętając, że podatnicy VAT mogą również zaliczyć 50% kwoty VAT w koszty, wartość inicjalna pojazdu brutto może być o 50% podatku VAT wyższa, a więc wyniesie ona 165 470 zł brutto (134 529 netto + połowa VAT = 150 000 zł).
  • Podmioty gospodarcze nie będące podatnikami VAT w całości rozliczyć będą mogli jedynie samochody osobowe o wartości całkowitej nie przekraczającej 150 000 zł brutto.

   

  Ubezpieczenia komunikacyjne

  • Wyjątkiem w zakresie zaliczania w koszty wydatków eksploatacyjnych jest ubezpieczenie OC – może ono być w całości kosztem dla przedsiębiorcy, niezależnie od wartości auta.
  • Wszelkie składki na ubezpieczenia dobrowolne (NNW, AC, GAP) rozliczane są na zasadzie tych samych limitów co same auta – w przypadku wartości ubezpieczenia do 150 tys. zł całość idzie w koszty, powyżej – stosujemy proporcję: wartość polisy (auta) do kwoty 150 tys. zł, np. w przypadku wartości polisy 450 tys. zł 1/3 ceny polisy zaliczamy w koszty.

   

  Zaliczanie w koszty leasingu aut o wartości powyżej 150 tys. zł

  • W przypadku, kiedy wartość inicjalna auta osobowego przekracza kwotę 150 tys. zł, od samego początku rozliczania takiego kosztu przyjąć należy zasadę proporcjonalności, tj. na wstępie ustalamy stosunek wartości rzeczywistej auta do kwoty 150 tys. – np. dla kwoty 300 tys. zł wyniesie on 2:1, a więc w koszty zaliczamy tylko połowę wpłaty własnej oraz połowę każdej z rat leasingowych.

  PIT 37 – co warto wiedzieć o ulgach podatkowych?


  PIT 37 to najczęściej wypełniana deklaracja podatkowa. Każdego roku ów dokument wypełniają pracownicy etatowi, osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne, renciści i emeryci. Wciąż jednak pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące takiej deklaracji, a w szczególności ulg, z których mogą skorzystać podatnicy. Poniżej kilka istotnych informacji. Zachęcamy do lektury!

  PIT 37

  Do kiedy należy się rozliczyć? Czy większe korzyści mają małżonkowie rozliczający się wspólnie czy osobno, kiedy można otrzymać ulgę za internet? To tylko niektóre z szeregu pytań, które zadaje sobie bardzo wiele osób. Poniżej kilka podpowiedzi.

  Zacznijmy od podstawowych kwestii – PIT 37 należy złożyć w danym urzędzie skarbowym lub przesłać drogą elektroniczną do 30 kwietnia bieżącego roku. Taki dokument powinny między innymi wypełnić osoby, które uzyskały przychód na terenie Polski z tytułu:

  • pracy na podstawie umowy o pracę
  • umów cywilno-prawnych
  • rent i emerytur
  • stypendiów
  • praw autorskich
  • oraz kontraktów menadżerskich

  Oczywiście podatnicy mogą korzystać z różnych ulg oraz rozwiązań, dzięki którym kwota podatku będzie mniejsza. Najczęściej wykorzystywane rozwiązanie opisujemy poniżej.

  Rozliczenie ze współmałżonkiem

  Czy i kiedy warto rozliczyć się razem ze swoim współmałżonkiem? Oczywiście wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Takie rozwiązanie jest korzystne, gdy różnica między dochodami małżonków jest duża, taka opcja sprawia, że żaden z małżonków nie trafia do wyższego progu skali podatkowej. Gdy natomiast małżonkowie mają porównywalne dochody i żaden z nich nie musi obawiać się, że trafi do wyższego progu podatkowego takie rozwiązanie nie niesie z sobą korzyści.

  Ulga prorodzinna

  Ulga prorodzinna to ulga, z której mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne, które wychowują jedno lub więcej dzieci. Wysokość ulgi, rzecz jasna, uzależniona jest od liczby dzieci i dochodów rodziców.

  Ulga za Internet

  Ostatnimi czasy wiele pytań dotyczy ulgi za internet, czy taką usługę możemy odliczyć od podatku? W przypadku PIT-u 37, tak. Taka ulga dotyczy osób korzystający z internetu stacjonarnego oraz mobilnego w celach prywatnych. Oczywiście warunkiem skorzystania z powyższej ulgi są dokumenty, które potwierdzają, że podatnik płacił za taką usługę w roku podatkowym.

  Kolejne ulgi, z których możemy skorzystać to:

  • Ulga rehabilitacyjna
  • ulga na leki
  • ulga na samochód
  • i inne

  Warto więc, przed rozliczaniem swojego PIT-u zapoznać się z informacjami, które pomogą nam zmniejszyć kwotę podatku. Zawsze też, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy skorzystać z pomocy fachowców.

   

   


  Zaufali nam