Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników


Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne. Wynagrodzenie jest dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wniosek należy złożyć do właściwego dla przedsiębiorcy Wojewódzkiego Urzędu Pracy – są one już
udostępnione na stronach Urzędów.

Jakie kryteria należy spełnić, aby wnioskować o dofinansowanie?

– Nie można zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, ani ZUS na koniec III kwartału 2019.
– Nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości
– Spadek obrotów gospodarczych wynosi:

  1. a) Przynajmniej 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych,przypadających w okresie od 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.
  2. b) Przynajmniej 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolniewskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
    – Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy (jeśli dotyczy).