Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców


Od 1 kwietnia 2020 roku mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o 5 tys. zł pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Aby móc ubiegać się o pożyczkę przedsiębiorca musi spełnić dwa warunki (w ciągu jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych):

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

– osiągnąć roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

Powyższe wskaźniki nie mogą być przekroczone – w innym wypadku firma nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Udzielone wsparcie będzie bezzwrotne o ile przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W innym przypadku pożyczka podlega zwrotowi przez okres 12 miesięcy.

Wnioski o mikropożyczkę należy składać w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy właściwym dla przedsiębiorcy – wnioski są już udostępniane na stronach internetowych poszczególnych Urzędów.