Rozliczanie deklaracji PIT


Obowiązkiem każdego podatnika jest rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. W zależności od wysokości dochodów, bądź od rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć odpowiednią deklarację PIT.

Główne zeznania roczne PIT:

PIT-16A to formularz dla osób, które korzystają ze sposobu opodatkowania w formie karty podatkowej. Wykazujemy w nim faktycznie zapłacone i odliczone od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w poszczególnych miesiącach roku. Jeśli nie zapłacimy składki na ubezpieczenie zdrowotne w jakimś miesiącu, to nie możemy jej uwzględnić ani w karcie podatkowej ani w formularzu PIT-16A. Kwota odliczenia składki nie może przekroczyć kwoty należnej zaliczki podatku. Deklaracja PIT-16A jest przeznaczona dla osób rozliczających się indywidualnie.

PIT-28 to formularz dla podatników rozliczających się ryczałtowo, którzy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy itp. Deklaracja PIT-28 jest przeznaczona dla podatników rozliczających się indywidualnie. Możliwe załączniki do PIT-28 to PIT-28A, PIT-28B, PIT/D, PIT/O, PIT/2K.

PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, bądź uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze. Podatnik może rozliczać się zarówno indywidualnie jak i łącznie z współmałżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Możliwe załączniki do PIT-36 to PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/Z, PIT-2K, SSE-R, ZAP-3, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, certyfikat rezydencji podatkowej.

PIT-36L jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną stawką 19% (podatek liniowy). Deklaracja PIT-36L jest przeznaczona tylko dla podatników rozliczających się indywidualnie. Możliwe załączniki do PIT-36L to PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z, ZAP-3, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

PIT-37 służy do rozliczania wyłącznie przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej uzyskanych na terenie Polski w wyniku stosunku pracy, emerytur oraz rent krajowych, zasiłków pieniężnych itp. Formularz PIT-37 jest przeznaczony dla podatników rozliczających się zarówno indywidualnie jak i łącznie z współmałżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Możliwe załączniki do PIT-37 to PIT/D, PIT/O, PIT-2K, SSE-R, ZAP-3, sprawozdanie finansowe, certyfikat rezydencji podatkowej

PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali przychód ze sprzedaży akcji i udziałów.

Jedynym możliwym załącznikiem do PIT-38 jest PIT/ZG.

PIT-39 to formularz dla podatnika, który uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości bądź jej części lub udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej i prawa wieczystego użytkowania gruntów (jeżeli nie dokonał odpłatnego zbycia w wyniku wykonywania działalności gospodarczej). Dotyczy to jedynie nieruchomości, którą podatnik nabył lub wybudował przed upływem 5 lat. Ten okres liczymy od ostatniego dnia roku, w którym nieruchomość została zakupiona. Deklaracji nie składają podatnicy, którzy sprzedają nieruchomości zaliczone do majątku działalności. Taka sprzedaż wymaga rozliczenia w ramach przychodów z tej działalności. Wyjątkiem, który trzeba uwzględnić w PIT-39 są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą budynków i lokali mieszkalnych, gruntu lub praw użytkowania wieczystego. Możliwe załączniki do PIT-39 to PIT/ZG i ZAP-3.

 

Objaśnienia załączników:

 • PIT/B – w nim przedsiębiorcy wykazują straty bądź dochody z działalności prowadzonej samodzielnie, a także ze spółek osobowych, w których są wspólnikami (małżonkowie wypełniają odrębne formularze PIT/B);
 • PIT/D – to formularz dla osób, które chcą odliczyć od podatku wydatki mieszkaniowe (spłata odsetek kredytu lub pożyczki na cele mieszkaniowe), małżonkowie wypełniają jeden egzemplarz (z wyjątkiem tych w separacji);
 • PIT/M – jest potrzebny, jeśli dochody małoletnich dzieci podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców;
 • PIT/O – składa się go w przypadku odliczeń od dochodu kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne oraz na Internet lub podatku z tytułu wychowywania dzieci (małżonkowie wypełniają jeden formularz);
 • PIT/ZG – to formularz, który zawiera informację o wysokości uzyskanego dochodu i zapłaconego podatku za granicą, jeśli podlega on opodatkowaniu w Polsce (formularz składa się osobno dla każdego państwa, w którym uzyskaliśmy dochód);
 • PIT/Z – w nim podatnicy wykazują dochód bądź stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (osoby, które po raz pierwszy otwierają działalność gospodarczą);
 • PIT-2K – podatnik, który po raz pierwszy odlicza od dochodu bądź podatku wydatki mieszkaniowe (np. spłata odsetek kredytu) ma obowiązek dołączyć PIT-2K do zeznania PIT/D, ponieważ stanowi on oświadczenie o wysokości odliczenia;
 • PIT-28A – stanowi informację o dochodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko (oprócz spółek) oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze;
 • PIT-28B – taką deklarację musi złożyć ryczałtowiec, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki osób fizycznych (przede wszystkim spółki cywilne i jawne);
 • SSE-R – rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 • ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem;
 • sprawozdanie finansowe;
 • sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej;
 • certyfikat rezydencji podatkowej.