Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (WNIOSEK ZUS RSP-C)


Kogo dotyczy? 

– Osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło) nieposiadających innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz zamieszkujących na terytorium Polski i posiadających obywatelstwo RP lub prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Co można zyskać? 

– Możliwość otrzymania maksymalnie 2080 zł – kwota świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy zależna jest od wynagrodzenia z miesiąca wcześniejszego. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie brutto świadczenie postojowe jest równe kwocie wynagrodzenia z umowy.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia? 

– Wykonywać umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
– Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzednim nie może przekroczyć 15 681 zł.
– Nie móc wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.